Läget på transportmarknaden
Vi ser ökade transportvolymer som en följd av en stark exportindustri i Sverige. Går vi utanför våra gränser är situationen likartad. Detta innebär att transportbehoven är större än kapaciteten, som påverkas av bland annat en stor förarbrist när det gäller vägtransporterna.
I Sverige har tusentals chaufförer anställts under förra året, men trots detta behövs ytterligare ca 4000 chaufförer i år och upp mot 50 000 de närmaste 10 åren, situationen är än värre i exempelvis Danmark och Storbritannien.

Varför saknas det sjö-containers på marknaden?
När kineserna öppnade upp sina fabriker var det en stor brist på komponenter och råmaterial runt om i Europa och världen, kunderna slogs om att vara först att fylla upp sina lager för att hålla försäljningen uppe. Containers skeppas på samma gång från Kina, vilket har skapat en enorm obalans. På kort tid finns det en massa av tomma containers runt om i världen som inte kommer tillbaka till Kina. Detta ger en stor brist på containers från Asien, som drabbar importkunderna.
Hur påverkas kunderna
• Enorma prisökningar 600-800 % !!
• Dubblering av ledtiderna, 2 månader istället för en månad
• Godsslag och bransch har betydelse. Våra basvaror går oftast i containers, elektronik på tåg och läkemedel flygs.

Därav är det viktigt att Ni som kund planerar transporterna och bokar in dessa till Era transportbolag så snart som möjligt.

Elektrifiering av transportmarknaden
En stor del av våra utsläpp kommer från transportsektorn. Olika aktörer har tagit fram planer för hur man skall kunna uppnå fossilfria transporter. Just elektrifiering är grunden för att uppnå målen.
Målet är att nå fossilfria transporter fullt ut senast år 2045. Redan om 10 år ska utsläppen från väg- och sjötransport ha minskat med 70 procent enligt de nationella målen.
Fossilfri el är en förutsättning för omställningen av hela transportsektorn. El måste till för att ladda batterier och för att klara vätgasproduktionen. Vi måste också säkerställa att el verkligen når fram till våra ladd stolpar eller till anläggningar för vätgasproduktion. Därav är det viktigt med fortsatt utbyggnad av elnäten.

Varför växer logistikcentra upp som svampar?
Det finns många fördelar med att bygga ett stort logistikcenter, i stället för att sprida ut och
bygga flera mindre logistikverksamheter
• Företag kan samla mycket personal och infrastruktur på ett och samma ställe.
• Äldre lokaler är oftast dyrare än nya eftersom de inte är lika effektiva.
• Höjden på byggnaderna ökar, från tidigare 8-9 meter till numera 12 meter. Kostnaden för att bygga tre meter extra på höjden är marginell, men ur ett lagerhänseende så får man ut väldigt mycket mer.
• Man kan likna ett stort logistikkluster med ett stort köpcentrum med flera butiker. Kunderna åker till ett ställe för att göra sina inköp. På samma sätt växer logistiken och
företagen kan få fler kunder i sin verksamhet. Omställningen från butikshandel till e-handel, innebär att logistikföretaget sätter ihop plockade beställningar som ska direkt ut till kunden. Detta har gjort att många investerar i robotlager för att få ned kostnaderna.

Vad kan TopLogic göra för Er i dessa tider?
Vi har under 30 år byggt upp ett stort kontaktnät inom transportnäringen, som har inneburit att våra kunder har kommit i åtnjutande av förbättrade transportlösningar, både funktionellt och ekonomiskt vid våra upphandlingar. Vi kan inte ”trolla fram ” dessa, utan måste givetvis anpassa oss till olika förutsättningar, men trots det med ett bra resultat.
När det gäller lagerlösningar, till exempel hur skall lagret se ut och var skall lagret lokaliseras, har vi också kompetens bland våra konsulter inom TopLogic.

Tveka därför inte att höra av Er till oss med Era upphandlings- och logistikfrågor!

Lennarth Johnsson, VD

..

Varför anlita Toplogic?

..

Tid

En fraktupphandling är tidskrävande och djupare genomlysningar av transportupplägg görs sällan av kunden själv i den omfattning som en fraktupphandling med TopLogic-Metoden innebär.

Stöd

TopLogic-metoden ger kunden stöd genom hela processen. Inte minst vid förhandlingar med transportörerna för att säkra upp att de val och lösningar kunden väljer kommer att fungera efter genomförd upphandling.

Pris

En bredare och djupare undersökning med hjälp av TopLogic-Metoden leder, med ett större urval, normalt till fler transportalternativ samt möjligheter till bättre ekonomiska lösningar utan att för den skull ge avkall på kvaliteten.

Kompetens

TopLogic-Metoden tillför kunskap genom TopLogics bredd
och erfarenhet från olika branscher under många år.

Uppföljning

Med vår fakturakontroll säkrar vi ytterligare att kunden inte betalar mer eller mindre. Resultatet från fakturakontrollen lägger också grunden till beslutstödsinformation inför framtida upphandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *